Survey 3D CGI General – EN

$

About your brand, products

Please describe your product accurately and in detail as it can influence the concept idea for your CGI photography shots.


Your requirements for the outcome

The more detailed you describe, the more accurate the production of 3D/CGI will be.


Thank you for taking time to complete the survey!

After receiving your survey entry, I will contact you as soon as possible, even with a quotation (if possible).


Survey 3D CGI General – VN

About your brand, products (Giới thiệu về thương hiệu, sản phẩm của bạn)

Please describe your product accurately and in detail as it can influence the concept idea for your CGI photography shots. (Vui lòng mô tả chi tiết và chính xác thông tin bên dưới vì nó sẽ ảnh hưởng tới việc lên ý tưởng chụp cho sản phẩm của bạn.)


Your requirements for the outcome (Yêu cầu làm 3D/CGI)

The more detailed you describe, the more accurate the production of 3D/CGI will be. (Bạn vui lòng miêu tả càng chi tiết và  càng chính xác nhất có thể)


Cám ơn bạn đã dành thời gian làm khảo sát!

Sau khi nhận được kết quả khảo sát của bạn, tôi sẽ liên lạc bạn sớm nhất có thể và kèm theo báo giá (nếu có).